CHARTERHOUSE CHAPEL

Pedal
Flute 8
Dulciana 16
Bourdon 16
Great
Mixture III
Fifteenth 2
Twelfth 22/3
Principal 4
Dulciana 8
Stopped Diapason 8
Open Diapason 8
Contra Dulciana 16
Swell (enclosed)
Oboe 8
Mixture II
Principal 4
Vox Angelica 8
Echo Gamba 8
Stopped Diapason 8
Open Diapason 8
Organ by J. W. Walker, 1862.